Privacy Policy

Gillissen Schoonmaakdiensten respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Gillissen Schoonmaakdiensten worden verwerkt, waaronder in het bijzonder die van bezoekers van de website www.gillissen.nl (hierna: ‘de website’). Gillissen Schoonmaakdiensten acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Gillissen Schoonmaakdiensten zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Gillissen Schoonmaakdiensten verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Gillissen Schoonmaakdiensten, zoals:

  • bij het gebruik van een contactformulier op de website;
  • in verband met een verzoek tot het sluiten van een overeenkomst tussen u en Gillissen Schoonmaakdiensten of de uitvoering van zodanige overeenkomst.

Uw persoonsgegevens worden door Gillissen Schoonmaakdiensten verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

       

a) Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, ingediend contactverzoek, een tussen u en Gillissen Schoonmaakdiensten gesloten overeenkomst dan wel de behandeling van uw verzoek tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst.

De door u middels een contactformulier op de website verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met Gillissen Schoonmaakdiensten hebt gesloten, bijvoorbeeld wat betreft glasbewassing, interieurverzorging, gevelreiniging of andere schoonmaakwerkzaamheden, dan wel u Gillissen Schoonmaakdiensten een verzoek heeft gedaan om een overeenkomst met u te sluiten, worden de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de met u gesloten overeenkomst uit te voeren c.q. om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen. Indien u de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens niet verstrekt, kan Gillissen Schoonmaakdiensten uw verzoek c.q. de overeenkomst niet naar behoren behandelen c.q. uitvoeren.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en Gillissen Schoonmaakdiensten gesloten overeenkomst, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals onderaannemers van Gillissen Schoonmaakdiensten. Gillissen Schoonmaakdiensten zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Gillissen Schoonmaakdiensten vallen, evenals door Gillissen Schoonmaakdiensten ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

       

b) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Gillissen Schoonmaakdiensten.

c) Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Gillissen Schoonmaakdiensten of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Gillissen Schoonmaakdiensten of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het geautomatiseerd verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Gillissen Schoonmaakdiensten voor zover nodig is om de website en e-mailvoorzieningen van Gillissen Schoonmaakdiensten te kunnen exploiteren en het delen van uw persoonsgegevens met een accountant of boekhouder om de administratie en boekhouding van Gillissen Schoonmaakdiensten te kunnen verzorgen. In dit kader maakt Gillissen Schoonmaakdiensten voorts gebruik van een boekhoud-/administratieprogramma van een derde partij; deze partij ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding noodzakelijk is.

Cookies en vergelijkbare technieken die Gillissen Schoonmaakdiensten gebruikt

Gillissen Schoonmaakdiensten verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door bezoekers daarvan. In dat kader maakt Gillissen Schoonmaakdiensten gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om logboekgegevens en gebruikersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van bezoekers te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gillissen Schoonmaakdiensten zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers te verzamelen. Noch Gillissen Schoonmaakdiensten, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als computergebruiker.

Uw rechten

U heeft het recht om Gillissen Schoonmaakdiensten te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Gillissen Schoonmaakdiensten slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Gillissen Schoonmaakdiensten legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gillissen Schoonmaakdiensten, kunt u contact opnemen met Gillissen Schoonmaakdiensten. Gillissen Schoonmaakdiensten helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gillissen Schoonmaakdiensten of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

 

Gillissen Schoonmaakdiensten

Madame Curiestraat 22D

2171 TW Sassenheim

Tel: 0252-255810

E-mail: info@gillissen.nl